Giá trống điện và nhạc cụ bộ gõ điện tử Roland 2020 Mới nhất

trống điện trống điện trống điện

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH DANH MỤC GIÁ SẢN PHẨM
BT-1 ROLAND BT-1 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,420,000
DT-1 ROLAND DT-1 CÁI TRONG DIEN                                               1,470,000
EC-10 ROLAND EC-10 CÁI PERCUSSION                                            11,400,000
EC-10M ROLAND EC-10M CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,790,000
KD-10 ROLAND KD-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               6,110,000
KD-85BK ROLAND KD-85BK CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,900,000
KDA22 ROLAND KDA22 CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,260,000
KT-10 ROLAND KT-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,630,000
KT-9 ROLAND KT-9 CÁI PHU KIEN TRONG                                               4,790,000
MDH-12 ROLAND MDH-12 CÁI PHU KIEN TRONG                                                  850,000
MDH-25 ROLAND MDH-25 CÁI PHU KIEN TRONG                                            11,200,000
MDS-4V ROLAND MDS-4V CÁI PHU KIEN TRONG                                               4,960,000
MDS-50K ROLAND MDS-50K CÁI PHU KIEN TRONG                                            25,760,000
MDS-50KV ROLAND MDS-50KV CÁI PHU KIEN TRONG                                            38,300,000
MDS-9SC ROLAND MDS-9SC CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,250,000
MDS-9V ROLAND MDS-9V CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,250,000
MDS-COM ROLAND MDS-COM CÁI PHU KIEN TRONG                                               6,090,000
MDS-STD ROLAND MDS-STD CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,250,000
MDY-12 ROLAND MDY-12 CÁI PHU KIEN TRONG                                               1,570,000
NE-1 ROLAND NE-1 CÁI PHU KIEN TRONG                                                  580,000
NE-10 ROLAND NE-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,480,000
OPTD1C ROLAND OPTD1C CÁI PHU KIEN TRONG                                                  500,000
PD-108BC ROLAND PD-108BC CÁI PHU KIEN TRONG                                            10,720,000
PD-125BKJ ROLAND PD-125BKJ CÁI PHU KIEN TRONG                                            11,320,000
PD-140DS ROLAND PD-140DS CÁI PHU KIEN TRONG                                            20,540,000
PD-8 ROLAND PD-8 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,080,000
PD-85BK ROLAND PD-85BK CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,680,000
PDS-10 ROLAND PDS-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,830,000
PDX-12 ROLAND PDX-12 CÁI PHU KIEN TRONG                                               6,120,000
PDX-6 ROLAND PDX-6 CÁI PHU KIEN TRONG                                               3,710,000
PDX-8 ROLAND PDX-8 CÁI PHU KIEN TRONG                                               3,810,000
PDX-8Z ROLAND PDX-8Z CÁI PHU KIEN TRONG                                               3,810,000
PM-100 ROLAND PM-100 CÁI MONITOR AMPLIFIER                                            10,260,000
PM-200 ROLAND PM-200 CÁI MONITOR AMPLIFIER                                            15,990,000
RT-30H ROLAND RT-30H CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,220,000
RT-30HR ROLAND RT-30HR CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,410,000
RT-30K ROLAND RT-30K CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,410,000
RT-MICS ROLAND RT-MICS CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,350,000
TD-11K ROLAND TD-11K CÁI TRONG DIEN                                            30,480,000
TD-17KL ROLAND TD-17KL CÁI TRONG DIEN                                      34,340,000.00
TD-17KV ROLAND TD-17KV CÁI TRONG DIEN                                      38,500,000.00
TD-17KVX ROLAND TD-17KVX CÁI TRONG DIEN                                      49,220,000.00
TD-1DMK ROLAND TD-1DMK CÁI TRONG DIEN                                            21,040,000
TD-25K ROLAND TD-25K CÁI TRONG DIEN                                      67,770,000.00
TD-25KV ROLAND TD-25KV CÁI TRONG DIEN                                      83,190,000.00
TD-25KVX ROLAND TD-25KVX CÁI TRONG DIEN                                    122,230,000.00
TD-4KP ROLAND TD-4KP CÁI TRONG DIEN                                            19,310,000
TD-50 ROLAND TD-50 CÁI PHU KIEN TRONG                                            69,620,000
TD-50DP ROLAND TD-50DP CÁI PHU KIEN TRONG                                            99,110,000
TD-50K ROLAND TD-50K CÁI TRONG DIEN                                          156,310,000
TD-50KA ROLAND TD-50KA CÁI PHU KIEN TRONG                                            14,440,000
TD-50KV ROLAND TD-50KV CÁI TRONG DIEN                                          238,470,000
TD-50KVA ROLAND TD-50KVA CÁI PHU KIEN TRONG                                            72,770,000
TD-50KVX ROLAND TD-50KVX CÁI TRONG DIEN                                          249,560,000
TM-1 ROLAND TM-1 CÁI PHU KIEN TRONG                                               4,600,000
TM-2 ROLAND TM-2 CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,400,000
TMC-6PRO ROLAND TMC-6PRO CÁI PHU KIEN TRONG                                            25,640,000
VH-10 ROLAND VH-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,200,000
VH-11 ROLAND VH-11 CÁI PHU KIEN TRONG                                            10,000,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *