T4. Th7 17th, 2024
trống điện

trống điện trống điện trống điện

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH DANH MỤC GIÁ SẢN PHẨM
BT-1 ROLAND BT-1 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,420,000
DT-1 ROLAND DT-1 CÁI TRONG DIEN                                               1,470,000
EC-10 ROLAND EC-10 CÁI PERCUSSION                                            11,400,000
EC-10M ROLAND EC-10M CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,790,000
KD-10 ROLAND KD-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               6,110,000
KD-85BK ROLAND KD-85BK CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,900,000
KDA22 ROLAND KDA22 CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,260,000
KT-10 ROLAND KT-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,630,000
KT-9 ROLAND KT-9 CÁI PHU KIEN TRONG                                               4,790,000
MDH-12 ROLAND MDH-12 CÁI PHU KIEN TRONG                                                  850,000
MDH-25 ROLAND MDH-25 CÁI PHU KIEN TRONG                                            11,200,000
MDS-4V ROLAND MDS-4V CÁI PHU KIEN TRONG                                               4,960,000
MDS-50K ROLAND MDS-50K CÁI PHU KIEN TRONG                                            25,760,000
MDS-50KV ROLAND MDS-50KV CÁI PHU KIEN TRONG                                            38,300,000
MDS-9SC ROLAND MDS-9SC CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,250,000
MDS-9V ROLAND MDS-9V CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,250,000
MDS-COM ROLAND MDS-COM CÁI PHU KIEN TRONG                                               6,090,000
MDS-STD ROLAND MDS-STD CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,250,000
MDY-12 ROLAND MDY-12 CÁI PHU KIEN TRONG                                               1,570,000
NE-1 ROLAND NE-1 CÁI PHU KIEN TRONG                                                  580,000
NE-10 ROLAND NE-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,480,000
OPTD1C ROLAND OPTD1C CÁI PHU KIEN TRONG                                                  500,000
PD-108BC ROLAND PD-108BC CÁI PHU KIEN TRONG                                            10,720,000
PD-125BKJ ROLAND PD-125BKJ CÁI PHU KIEN TRONG                                            11,320,000
PD-140DS ROLAND PD-140DS CÁI PHU KIEN TRONG                                            20,540,000
PD-8 ROLAND PD-8 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,080,000
PD-85BK ROLAND PD-85BK CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,680,000
PDS-10 ROLAND PDS-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,830,000
PDX-12 ROLAND PDX-12 CÁI PHU KIEN TRONG                                               6,120,000
PDX-6 ROLAND PDX-6 CÁI PHU KIEN TRONG                                               3,710,000
PDX-8 ROLAND PDX-8 CÁI PHU KIEN TRONG                                               3,810,000
PDX-8Z ROLAND PDX-8Z CÁI PHU KIEN TRONG                                               3,810,000
PM-100 ROLAND PM-100 CÁI MONITOR AMPLIFIER                                            10,260,000
PM-200 ROLAND PM-200 CÁI MONITOR AMPLIFIER                                            15,990,000
RT-30H ROLAND RT-30H CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,220,000
RT-30HR ROLAND RT-30HR CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,410,000
RT-30K ROLAND RT-30K CÁI PHU KIEN TRONG                                               2,410,000
RT-MICS ROLAND RT-MICS CÁI PHU KIEN TRONG                                               7,350,000
TD-11K ROLAND TD-11K CÁI TRONG DIEN                                            30,480,000
TD-17KL ROLAND TD-17KL CÁI TRONG DIEN                                      34,340,000.00
TD-17KV ROLAND TD-17KV CÁI TRONG DIEN                                      38,500,000.00
TD-17KVX ROLAND TD-17KVX CÁI TRONG DIEN                                      49,220,000.00
TD-1DMK ROLAND TD-1DMK CÁI TRONG DIEN                                            21,040,000
TD-25K ROLAND TD-25K CÁI TRONG DIEN                                      67,770,000.00
TD-25KV ROLAND TD-25KV CÁI TRONG DIEN                                      83,190,000.00
TD-25KVX ROLAND TD-25KVX CÁI TRONG DIEN                                    122,230,000.00
TD-4KP ROLAND TD-4KP CÁI TRONG DIEN                                            19,310,000
TD-50 ROLAND TD-50 CÁI PHU KIEN TRONG                                            69,620,000
TD-50DP ROLAND TD-50DP CÁI PHU KIEN TRONG                                            99,110,000
TD-50K ROLAND TD-50K CÁI TRONG DIEN                                          156,310,000
TD-50KA ROLAND TD-50KA CÁI PHU KIEN TRONG                                            14,440,000
TD-50KV ROLAND TD-50KV CÁI TRONG DIEN                                          238,470,000
TD-50KVA ROLAND TD-50KVA CÁI PHU KIEN TRONG                                            72,770,000
TD-50KVX ROLAND TD-50KVX CÁI TRONG DIEN                                          249,560,000
TM-1 ROLAND TM-1 CÁI PHU KIEN TRONG                                               4,600,000
TM-2 ROLAND TM-2 CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,400,000
TMC-6PRO ROLAND TMC-6PRO CÁI PHU KIEN TRONG                                            25,640,000
VH-10 ROLAND VH-10 CÁI PHU KIEN TRONG                                               5,200,000
VH-11 ROLAND VH-11 CÁI PHU KIEN TRONG                                            10,000,000